Informace a poučení zákazníků o ochraně osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jako „GDPR“).

Evelína Bláhová,
IČ 68760094,
s místem podnikání třída Tomáše Bati 1285, 760 01 Zlín
s kosmetickým salónem na adrese Lázně 493, 763 14 Zlín – Kostelec
zapsaná v Živnostenském rejstříku

tímto v souladu s ustanovením čl. 12 a násl. GDPR informuje svoje Zákazníky o zpracování osobních údajů:

Správce osobních údajů a kontakty

Evelína Bláhová
IČ 68760094
místo podnikání třída Tomáše Bati 1285, 760 01 Zlín
zapsaná v Živnostenském rejstříku
tel.: 777 345 568
e-mail: info@evellin.cz (dále jen jako „Správce“)

Kosmetika LS za ochranu osobních údajů odpovídá v rámci území České republiky a k ochraně osobních přistupuje vždy odpovědně.

Osobní údaje Zákazníka

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, apod.

Pro účely vyřízení objednávky (plnění smlouvy) Správce od Vás vyžaduje údaje, které jsou Správci poskytnuty v objednávce. Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro vyřízení objednávky, tzn. pro uzavření a plnění smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů není možné objednávku vyřídit, resp. smlouvu uzavřít a ze strany Správce ji plnit.

Správce bude od Vás vyžadovat Vaše celé jméno (titul, jméno a příjmení), datum narození, úplnou adresu (ulice, číslo popisné/číslo orientační, PSČ, město, příp. Stát), číslo mobilního telefonu a e-mailovou adresu.

Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem.

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Vaše osobní údaje budou předávány třetím stranám pouze pokud k tomu poskytnete samostatný souhlas a v rozsahu tohoto souhlasu.

V případě konkrétního podezření ze zneužití a/nebo podvodu mohou být Vaše obecné osobní údaje předány rovněž dalšímu dotčenému partnerovi za účelem objasnění okolností při současném zachování maximální možné míry ochrany Vašich zájmů.

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm.

a) – subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů,
a
písm. b) – splnění smlouvy a provádění opatření přijatých před jejím uzavřením GDPR.

Doba uchovávání údajů

Vaše osobní budou zpracovávány po dobu vyřizování Vaší objednávky (plnění smlouvy) a uplatňování nároků z tohoto vztahu (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).

Po ukončení doby uchovávání budou Vaše údaje okamžitě vymazány, ledaže by právní předpisy, včetně zejména daňových, ukládaly povinnost tyto údaje dále uchovávat – v takovém případě budou tyto údaje vymazány po uplynutí deseti let. Vaše údaje týkající se komunikace uchovává Správce po dobu nezbytně nutnou, nestanoví-li zvláštní právní předpisy v některých případech lhůtu delší, a/nebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem. Pokud již nebude Správce potřebovat údaje pro účely popsané v předchozích bodech, budou tyto údaje uchovány pouze po příslušnou dobu uchovávání údajů vyžadovanou právními předpisy, včetně zejména daňovými nebo daňovou legislativou, a nebudou již nadále zpracovávány pro jiné účely.

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Správce provádíme zpracování osobních údajů. Zpracování osobních údajů bude prováděno na základě Vašeho svobodného souhlasu, a to za stanovených podmínek, nebo na základě zákona.

Vezměte na vědomí ustanovení článku 6. GDPR, dle kterého je zpracování zákonné, pouze pokud je splněna nejméně jedna z těchto podmínek a pouze v odpovídajícím rozsahu:
a) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;
b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti,která se na správce vztahuje;
d) zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
e) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;
f) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

Zpracování Správce provádí ve svém sídle a v salónu. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky a manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem Správce přijal technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě či zneužití. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze Správcem pověřené osoby. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť, zejména jejich zálohováním a zabezpečení antivirovými programy apod.

Příjemci osobních údajů jsou i osoby podílející se na dodání zboží a realizaci plateb na základě smlouvy a osoby zajišťující internetový obchod a další služby v souvislosti s provozováním internetového obchodu.

Vaše osobní údaje nebude Správce předávat do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než v souhlasu uvedeným třetím osobám.

Vaše práva

Na vyžádání Vás Správce bude informovat, zda a jaké údaje o Vás jsou uchovávány. Za předpokladu dodržení zákonných požadavků máte právo na opravu, omezení zpracování nebo výmaz takovýchto údajů. Můžete rovněž odvolat jakýkoli souhlas, který jste poskytli. Odvolání provedete stejným způsobem, jakým jste udělili souhlas.

Pokud zjistíte nebo se domníváte, že Správce provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo je v rozporu se zákonem, především v případě, že jsou osobní údaje nepřesné s ohledem na jejich účel zpracování, máte právo:

a) vyžádat si od nás vysvětlení,
b) vyžádat si od nás odstranění takto vzniklé stavu, zejména provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů,
c) bude-li Vaše žádost shledána oprávněnou, tak odstranění závadného stavu bude provedeno obratem,
d) bude-li Vaše žádost shledána oprávněnou a my neodstraníme závadný stav, máte právo obrátit se na dozorový úřad uvedený níže,
e) na Dozorový úřad se můžete obrátit kdykoliv,
f) pokud budou Vaše žádosti o informace zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména proto, že se budou opakovat, máme právo po Vás požadovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo máme právo odmítnout žádosti vyhovět

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Máte právo na to, aby byly bez zbytečného odkladu vymazány osobní údaje, které se Vás týkají, a je povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
b) odvoláte souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
c) vznesete námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR;
d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.

Povinnost poskytnou údaje

Nemáte žádnou povinnost Vaše osobní údaje poskytovat. Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. V případě, že Vaše osobní údaje neposkytnete, nebo neudělíte souhlas s jejich zpracováním, tak Vám žádná sankce nehrozí.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.

Dozorový úřad

Máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, kontrolní a dozorový úřad dle GDPR v ČR, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz, tel. +420 234 665 111, pokud se budete domnívat, že došlo k porušení zásad zpracování Vašich osobních údajů.

Forma udělení souhlasu

Na webových stránkách Správce je obsažen formulář s objednávkou, jehož vyplněním, odesláním a zaškrtnutím příslušného políčka potvrdíte, že jste se seznámil s těmito podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Květen 2019
Evelína Bláhová